Производствен процес

Намотки

Во овој сектор инсталирани се следните машини:

а) Високонапоснка бакарна жица:

- бр. 8 EMA AL5 соможностнанамотување на трансформаторидо 200 kVA

- бр. 1 BOB FIL ER 900 соодветна за сите трансформатори

- бр. 1 BOB FIL ER 1200 соодветна за сите трансформатори

- бр. 2 STOLBERG соодветна за сите трансформатори

- бр. 1 FABRIS 1200 соодветна за сите трансформатори

Б) Нисконапонска бакарна профилна жица

- бр.3 EMA GB 29 соодветна за сите трансформатори

- бр.1 EMA GB 27 соодветна за сите трансформатори

В) Нисконапонска бакарна фолија

- бр.1 GLOBE бакарна и алуминиумска машина за намотување со автоматски систем за заварување

- бр.1 LAE L800 бакарна и алуминиумска машина за намотување со автоматски систем за заварување

Г) Изолација

- бр.1. полуавтоматска машина за сечење изолација CBC за сечење на пресборд изолација со ширина од 2 m и макскимална дебелина од 3 mm

- бр.1 полуавтоматска машина за сечење изолација FEMAS за сечење на пресборд изолација со ширина од 2 m и макскимална дебелина од 2mm

- бр.1 полуавтоматска машина за сечење изолација FEMAS за сечење на пресборд изолација со ширина од 1 m и макскимална дебелина од 2mm

- бр.3 столна машина за сечење EMA EUR за сечење на пресборд изолација со ширина од 1 m и дебелина до 6 mm.

- бр.1 машини за лепење на краевите на прстенот со изолациона харитја на намотките

- бр.1 автоматски слитер за хартиена изолација

Сите овие машини се оспособени за производство во смени за повеќе од 400 трансформатори месечно.

Машината за намотување на нисконапонска бакарна фолија е инсталирана и оспособена за производство на намотки за поголеми трансформатори од 200 kVA.

Јадро

Во овој сектор се инсталирани следните машини:

- бр.1 UNICORE MACHINE. Оваа машина може автоматски да сече и да витка трансформаториски лим

- бр.1 SLITTER може да сече магнетен лим до 1000 mm

- бр.2 LAE степ-лап машина за сечење

- бр.3 маси за сложување на јадро и намотки

- бр.3 маси за сложување на јадро под 45

UNICORE MACHINE е последната имплементација на технологијата во полето на трансформатори и ние сме меѓу првите компании во светот кои ја имплементирале во процесот на производство на дистрибутивни трансформатори. Има неколку карактеристики а тоа се:

- формата на јадрото се добива без ниедно сечење на магнетното јадро со цел да не се добие воздушен процеп и да се намали стресот на магнетното јадро

- степ-лапот е формиран од 8 чекори ( со традиционалните машини е со максимум 5 чекори) на растојанија поголеми од 1 cm. Се добиваат подобри перформанси на магнетното јадро преку помалите загуби во празен од и помалата бучава..

- јадрото автоматски се сложува па квалитетот е загарантиран преку машинската контрола наместо преку искуството на вработениот

- поврзувањето со намотките е лесно и без загуби на магнетен лим што исто така гарантира подобар спој во конструкцијата (оваа карактеристика исто така се гарантира со употребата на пластичните шаблони)

- високи перформанси во производството

- мали различни големини во ширината на површината и способност да се промени дизајнот без да се направи долга процедура на контрола врз машината

Казани

Во овој сектор инсталирани се следните машини:

- бр.1 автоматска троматик машина TECNONUMERIC

- бр.1 автоматски хоризонтален апкан LMF

- бр.1 машина за сечење – маказа LMF соодветна за сечење челик ширина од 2 m и максимална дебелина од 6 mm

- бр.1 преса MIOS соодветна до 30 тона комплетна со сите алати

- бр.1 преса OMES соодветна до 15 тона комплетна со сите алати

- бр.1 автоматска машина со бесконечна пила MEP SHARK 320 AX за сечење на сите типови на челични профили ( UPN, аголни и сл. )

- бр.1 бесконечна пила MEP SHARK 260 за сечење на сите типови челични профили (UPN, аголни и сл.)

- бр.1 столна дупчалка BERGONZI

- бр.2 аголна брусалка APOLLO 200mm

- бр.1 вертикален апкан за ребра LMF

- бр.1 преса LUPIDINO за конзерватор

- бр.1 CALANDRA машиназа конзерватор

- бр.18 апарати за заварување за MIG и МAG заварување

Сите машини се инсталирани во нашата фабрика во простор од околу 1000 m2. Машините овозможуваат производство на повеќе од 800 казани/месечно и повеќе од актуената програма која е потребна за снабдување на нашата сестринска компанија TRAFELEC.

Проверката на можно течење на казанот се одвива преку најновиот систем каде се употребува флуоресцентна течност при многу мал нанос на казанот кој е поврзан на систем со воздушен притисок за да се добијат казани кои не течат со сигурност од 100 %.

Фарбање

Во овој сектор се инсталирани следните машини:

- бр.1 роботизирана пескара со ситни метални сачми TOSCA TS 1000

- бр.1 систем за фарбање со када комплетно со пумпа за циркулација на бојата со димензии 2 m X 3 m

- бр.1 пиштол за фарбање WAGNER COLORA за фарбање на завршен слој

- бр.1 автоматски систем за фарбање IDROCALOR вклучувајќи и печка за сушење

Сите метални делови се пескарат и се фарбаат со цел да се заштитат од ‘рѓосување. Камерата на роботската машина за пескарење може да испескари казан од 3250 kVA.

Фарбањето завршува со алкиден слој со две различни бои со цел да се загарантира покривањето на секоја надворешна површина и да се овозможи да се спротистави на тестирање на повеќе од 5000 часа во солена пустина.

Наредниот месец ќе се инсталира системот за автоматско фарбање со IDROCALOR со цел да се движиме со најновата технологија.

Испитна станица

Во овој сектор се инсталирани следните машини:

- трифазен варијатор од 100kVA со опсег на регулација од 0-400V

- трифазен степ-ап трансформатор 50KVA 0.4/0.9kV

- монофазен трансформатор 100kVA 100kV/100V

- монофазен изолиран трансформатор 50kVA 200-400V/400-800V

- трифазен мотор-генератор 120Hz 150kVA 0-360V

- мерна табла 100A 1000V

- мерна табла 50A 1000V

- контролен пулт кој се користи за сите стандардни мерења

- тестирање со доведен напон

- тестирање со индуциран напон

- мерење на загуби во празен од и под товар

- мерење на отпор на намотки

- еден дигитален мултимер FLUKE

- еден дигитален мултимер NORMA

- неколку шантови

- ватметар NORMA

- напонски трансформатор 100kv/100V class 0.1

- напонски трансформатор 10kv/100V class 0.1

- напонски трансформатор 1kv/100V class 0.1

- еден амперометарски трансформарор со повеќе односи

- волтметар DC class 0.1 100V

- волтметар AC class 0.1 100V 100Hz

- еден автоматски уред за мерење на преносен однос CHOUVEN ARNOUX

- меггер 5000V

- рачен амперометар до 100А

Сектор за дехидрирање и полнење

Во овој сектор поставени се следниве машини:

- една печка за дехидрација на активните делови со внатрешна димензија 2мх4мх2м комплетирана со термостат за контрола на внатрешна температура и вентилација

- една печка за дехидрација на активни делови со внатрешна димензија 2,5мх5,5мџ3м исто така комплетирана со за контрола на внатрешна температура и вентилација

- една постројка за одмастување и дехидрација на масло BRIZIO BASI DOV 2001 која може да извлече 1000л масло во еден час во еден циклус

- една 8 тонска вакуум цистерна која може да складира веќе третирано масло

- една 8 тонска вакуум цистерна која може да складира масло кое треба да се третира

- една 30 тонска цистерна за складирање масло кое треба да се третира

- една постројка за полнење масло под вакуум

- една вакуумска соба со димензии 2,5м х 4,5м х 3м

- апарат за диелектрично тестирање на масло

Монтажа

Во овој секотр инсталирани се следните машини:

- бр.2 линија за монтажа секоја долга по 15 m

- бр.1 линија за монтажа за трансформатори поголеми од 500 kVA долга 30 m

- бр.1 инструмент за проверка на преносен однос

- комплетен сет од алатки за монтажа

Третата линија за монтажа ќе не овозможи да произведуваме повеќе од 40 трансформатори дневно со различни моќности со цел да ги следиме барањата на нашите клиенти.

Сектор за обработка на дрво

- една машина за бушење

- една комбинирана машина за бушење

- два циркулари

- две машини за надолжно сечење

- две потезни пили

Уреди низ погон и кранови

- воздушна постројка 30CV

- кран 16мт 5т

- кран ОМИЅ 6т

- кран ОМИЅ 2т

- 10 флег-кранови 250 кг

- 3 флег-кранови 1000кг

- 2 флег-кранови 500 кг

- Еден вилушкар со дизел мотор 4т LINDE

- Еден електричен вилушкар ОМ 2т

- Еден електричен вилушкар LINDE 1,5т

- Еден електричен вилушкар HEUNGHER 1,5т

- Два електрични палетари LINDE 2т

- Еден електричен палетар HEUNGHER 2т

- Три рачни палетари